Tietosuojakäytäntö

StepOne Tech Oy tietosuojaseloste 20.5.2018

Tässä tietosuojaselosteessa annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä henkilötietolain edellyttämiä tietoja rekisteröidylle asiakkaalle, työntekijöille ja valvovalle viranomaiselle. Rekisterinpitäjä StepOne Tech Oy, Y-tunnus 2489030-0, Myllyhaantie 7, 33960, Pirkkala, Finland.

Tässä selosteessa kuvataan miten StepOne Tech Oy kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

Mitä henkilötietoja StepOne Tech Oy kerää toimintaansa varten

 1. henkilöasiakkaan perustiedot (nimi ja yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 2. yhteisöasiakkaan perustiedot
 3. asiakkuustiedot (asiakkuuden kesto)
 4. asiakastapahtumatiedot
 5. asiakkaan annettaessa auton rekisteritunnus tai auton yleiset tiedot
 6. eFlexFuel-turvan ostotapahtumassa kerätään myös asiakkaan henkilötunnus

Henkilötiedot kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään tai eFlexFuel-tuotteen jälleenmyyjän kautta.

Henkilötietojen luovuttaminen

StepOne Tech Oy ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille toimijoille.

Henkilötietojen suojaaminen

Asiakkuus ja asiakkaan tietojen suojaaminen on StepOne Tech Oy:n edellytys. StepOne Tech Oy käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Suojaamme tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön ja luovuttamisen sekä muutosten ja tuhoamisen estämiseksi. Sähköisiin tietojärjestelmiin tallennettuja tietoja käsitellään vain StepOne Tech Oy:n toimeksiannosta ja vain työntekijöiden tai asiamiesten toimesta, joilla oikeus käsitellä rekisteriä ja ylläpitää tietoja myönnettyjen käyttövaltuuksiensa mukaisesti. Manuaalinen aineisto ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa paloturvallisesti. Vain StepOne Tech Oy:n työntekijät, asiamiehet sekä toimeksiannon saaneet voivat salassapitovelvoitteen mukaisesti käsitellä tallennettuja tietoja. Jokainen käyttäjä on saamistaan tiedoista vaitiolovelvollinen salassapitovelvoitteen nojalla.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaan pyynnöt oikeuksiensa käyttämiseen käydään läpi tilanne- ja tapauskohtaisesti.

Asiakkaan oikeudet:

 • oikeus tutustua ja pyytää pääsyä StepOne Tech Oy:n hallinnoimiin asiakasta koskeviin henkilötietoihin. Oikeutta voidaan rajoittaa lainsäädännön, muiden henkilöiden yksityisyyden suojan sekä StepOne Tech Oy:n liiketoiminnan käytänteiden nojalla. Liikesalaisuudet sekä sisäiset materiaalit saattavat myös rajoittaa tietoihin pääsyä.
 • oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot,
 • oikeus pyytää virheellisen tai puutteellisen tiedon korjausta
 • oikeus pyytää tietojen poistoa tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa
 • oikeus kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin
 • StepOne Tech Oy:lla on lainsäädäntöön perustuvia velvoitteita säilyttää henkilötiedot asiakkuuden ajan ja sen päätyttyäkin ja myös mahdollisten oikeusvaateiden käsittelemiseksi.
 • Mikäli perustellusti voidaan todeta, ettei asiakkaalla ole oikeutta pyytää tietojen poistamista, voidaan asiakkaan pyynnöstä rajoittaa tietojen käsittely vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely muussa tarkoituksessa on kuitenkin mahdollista, jos oikeusvaade sitä edellyttää tai asiakas on antanut suostumuksen.
 • oikeus tietojen siirrettävyyteen. Asiakkaalla on oikeus saada antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa, koskien automaattisesti käsiteltyjä henkilötietoja ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella. Mikäli teknisesti mahdollista ja turvallista, nämä tiedot voidaan siirtää myös toiselle rekisterinpitäjälle.

Asiakkaan tulee esittää edellä mainitut pyynnöt StepOne Tech Oy:n asiakaspalvelulle (kts. kohta Yhteydenotot).

Mikäli asiakas katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

Evästeiden käyttö

Keräämme sivustolla käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selaimesi tallentaa päätelaitteen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Evästeiden avulla tunnistetaan asiakkaan selain ja saatua tietoa voidaan esimerkiksi käyttää sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Pyrkimyksenämme on näin kehittää palveluamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

käyttäjän IP-osoite; kellonaika; käytetyt sivut ja niillä käytetty aika; selaintyyppi, päätelaitteen käyttöjärjestelmä; mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut Sivustolle, ja mihin verkko- osoitteeseen käyttäjä siirtyy Sivuston käyttämisen jälkeen; ja miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut Sivustolle.

Sivusto saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteelle asiakkaan vieraillessa sivustolla.

Evästeet kolmansien osapuolien sivuilla

Sivustolla käytettävien evästeiden lisäksi evästeitä hyödynnetään myös StepOne Tech Oy:n mainonnan kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. Yhteistyökumppanien evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyjen tietojen perusteella mainoksia voidaan kohdentaa aiempaan verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella niille verkon käyttäjille, joita mainokset todennäköisesti kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan tällöin hyödyntää myös eFlexFuel-sivuston ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Yhteistyökumppanimme ja me voimme lisäksi kerätä tietoja siitä, kuinka tehokkaita lähetetyt mainoksemme ovat. Tässä tarkoituksessa voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja: tieto siitä, kuinka monta kertaa tietty mainos on näytetty selaimessa; tieto siitä, onko mainos avattu; ja tieto siitä, johtiko mainoksen avaaminen tuotteen ostamiseen verkkokaupassa.

Evästeiden ja kohdennetun mainonnan estäminen

Asiakas voi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostuu evästeiden käyttöön ja mainonnan kohdentamiseen. Evästeiden käytön voi estää muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden poiston seurauksena sivuston kaikki toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä.

Mikäli asiakas ei halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusalueiden mukaan, voi asiakas estää kohdentamisen. Kohdentamisen estämisen jälkeen sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainoksia ei ole valittu kiinnostusalueidesi mukaan.

Henkilötietojen säilyttäminen

Asiakkaan tietoja säilytetään tarpeen mukaan siihen tarkoitukseen, jota varten niitä on kerätty ja käsitelty (sopimuksen täytäntöönpano tai palvelun tarjoaminen) tai lain ja säädösten edellyttämien aikarajojen mukaan.

Muihin tarkoituksiin, kuten rahanpesun estämisen, kirjanpidon ja vakavaraisuusvaateiden toteuttamiseksi tietoja säilytetään vain, jos tarpeen ja / tai laissa ja säännöksissä on määrätty. StepOne Tech Oy noudattaa pääsääntöisesti seuraavia esimerkki säilytysaikoja:

 • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen (vähintään viisi (5) vuotta sopimussuhteen päättymisen jälkeen tai tapahtuman jälkeen)
 • kirjanpitosääntely (vähintään kymmeneen (10) vuoteen saakka)
 • maksupalveluun liittyvät vaatimukset(viisi (5) vuotta)

Muutokset tietosuojakäytänteisiin ja tietosuojaselosteeseen

Ajantasainen tieto löytyy eFlexFuel-verkkosivuilta. Palveluiden ja tuotteiden kehittämisen seurauksena tietosuojaselostetta voidaan tarvittaessa päivittää. Merkittävistä muutoksista tiedotetaan erikseen ja kulloinkin voimassa olevan sääntelyn edellyttämällä tavalla.

Yhteydenotot

Tietosuojaselosteeseen liittyvät kysymykset ja yhteydenotot asiakaspalveluun, sähköpostitse help@eflexfuel.com -osoitteeseen tai eFlexFuel-verkkosivuilla erikseen sovitulla tavalla sekä kirjeitse:

StepOne Tech Oy asiakaspalvelu / tietosuoja-asiat

Myllyhaantie 7, 33960, Pirkkala, Finland

Asiakas voi halutessaan olla yhteydessä sen maan tietosuojaviranomaiseen, jossa StepOne Tech Oy palveluitaan tarjoaa.